Regulamin

REGULAMIN TRANSAKCJI ONLINE W SERWISIE Dianes.pl

TOWAR
rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem

UŻYTKOWNIK
osoba , który spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez serwis Dianes  na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY
Użytkownik (osoba prywatna lub firma)oferujący do sprzedaży Towary niezależnie od rodzaju Transakcji

LICYTANT
Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej

KUPUJĄCY
Użytkownik który świadomie podejmuje  działania zmierzające do nabycia towarów lub usług w serwisie dianes.pl  niezależnie od rodzaju Transakcji

KONTO
prowadzone dla Użytkownika przez Serwis Dianes pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach prowadzonych w serwisie Dianes.pl

REJESTRACJA
proces zakładania Konta

REGULAMIN

2.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2.
Osoby fizyczne  które nie prowadzą w serwisie Dianes działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Dianes (login) oraz hasła (Konta Zwykłe).

2.4.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Serwisem Dianes

2.5.
W terminie 21 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w
ramach Dianes , w szczególności: złożył ofertę w trakcie licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz bądź wystawił Towar.

2.7.
W wyniku prawidłowej Rejestracji Dianes.pl tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w serwisie nazwy i hasła (logowanie).

2.8.
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Dianes. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

2.9.
Użytkownik, który dokonał proces Rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta,nie może:

a. brać udziału w aukcjach specjalnych i innych

b.Wszelkie dane które są podawane przez użytkownika przy procesie rejestracji ,
objęte zostają tajemnica,oraz są dobrowolne

c.Serwis Dianes.pl dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo            
danych na serwerach serwisu oraz, aby serwis działał w sposób ciągły i poprawny.

d.każdy użytkownik może edytować dane osobowe w przypadku zmian osobistych -(wtedy przeprowadzana jest weryfikacja ponowna użytkownika)

e.na wniosek każdego użytkownika serwis Dianes.pl jest zobowiązany w ciągu 7 dni usunąć dane osobowe z serwisu.

f.Dane użytkownika zostają tylko i wyłącznie przekazywane organom ścigania
w przypadku oficjalnego pisma wydanego przez te organy

Dane użytkowników nie są udostępniane nikomu ,pozostają do wiadomości tylko dla administratora serwisu Dianes.pl celem weryfikacji rzeteleności                                    zarejestrowanej osoby ,która przeprowadza sprzedaż produków na serwisie Dianes.pl . Administrator zapewnia tym samym bezpieczeństwo w serwisie wobec pozostałych użytkowników w roli  kupujących.
             
2.10.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a. Podbijanie ofert w swoich aukcjach z róznych kont

b. składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.

c. używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

2.13.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne

2.14.
Serwis Dianes.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta uzytkownika na czas określony badz na stałe w przypadku złamania zasad regulaminu ,narazenie dobrego imienia serwisu na szkody

II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. RODZAJE TRANSAKCJI

3.1.
Serwis Dianes.pl umożliwia użytkownikom zarejestrowanym zawierania umów kupna-sprzedaży na zasadach jakie określa regulamin ,Serwis dianes.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

3.2.
W serwisie Dianes.pl można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

a. Transakcja licytacyjna, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja); Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

b. Transakcja licytacyjna dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Kupujący poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę; Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty; Transakcja ta może być wyłącznie jednoprzedmiotowa. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.4. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Sprzedającego,

c. Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie; Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa,

d. Transakcja specjalna, która oznacza Transakcję wystawioną wyłącznie przez Dianes.pl  w ramach przeprowadzenia np. akcji dobroczynnej.

3.3.
Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

3.4.
W Transakcjach licytacyjnych Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Złożone w trakcie licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

3.5.
Proponowane przez Użytkowników ceny (za wyjątkiem Transakcji z opcją "cena minimalna"), jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis.

TOWARY ZAKAZANE

Artykuł 4.                                

4.1.
Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

W przypadku zauważenia takiej aukcji administracja ma prawo usunąć aukcje o czym informuje danego użytkownika ,a wszelkie oferty złożone w tej aukcji zostają anulowane i nie są obowiązkiem wykupu przez kupującego.

ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI
   
Artykuł 5.

5.1.
Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie serwisu formularz sprzedaży. Tworząc opis Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

5.2.
Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu Transakcji jest ona udostępniana w Dianes.pl , chyba że Sprzedający wskaże inny termin w formularzu sprzedaży i z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu Transakcji.

5.3.
Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

5.4.
Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5.5.
Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

5.6.
Informacje zawarte w opisie Transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu Transakcji, w tym tworzenia opisu Towaru, zamieszczania zdjęć

5.7.
Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Transakcji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

5.8.
Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.9.
Wystawiając Transakcję Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w Dianes.pl oraz wyraża zgodę na przedstawienie jego oferty na innych stronach serwisów z którymi Dianes współpracuje.

PRZEBIEG TRANSAKCJI

Artykuł 6.

6.1.
Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

6.2.
Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

6.3.
Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem serwisu zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą  Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

6.5.
W trakcie Transakcji licytacyjnych jednoprzedmiotowych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

6.6.
Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

6.7.
W Transakcjach licytacyjnych wieloprzedmiotowych Licytant składa ofertę poprzez wskazanie ceny, którą jest gotów zapłacić za jedną sztukę Towaru i jednocześnie wskazanie, ile sztuk Towaru jest gotowy za taką cenę kupić. W trakcie licytacji może on przebijać oferty innych Licytantów poprzez składanie kolejnych ofert, w których Licytant ten:

a. podaje wyższą cenę, pozostając przy ustalonej wcześniej liczbie sztuk Towaru.

b. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa wyższą liczbę sztuk Towaru.

c. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa niższą liczbę sztuk Towaru pod warunkiem, że iloczyn tak ustalonej ceny i liczby sztuk jest wyższy niż iloczyn ceny i liczby sztuk według poprzedniej oferty.

6.8.
Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Licytantów) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:

a. na prośbę Licytanta albo

b. z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub

c. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi lub

d. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Licytant nie budzi zaufania Sprzedającego.

6.9.
Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.

6.10.
Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:

a. w Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji.

b. w Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru.

6.11.
Sprzedający może w każdym czasie zamknąć  Transakcję, wówczas zwycięzców  Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie  Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

6.12.
Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wielkości. Poza powyższymi Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

Zawarcie Umowy

7.1.
Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie pięciu dni od przybicia albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz.

ROLA Dianes.PL

8.1.
Serwis Dianes nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.Serwis w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy. Serwis jedynie oferuje miejsce do sprzedaży produktów bądz zakupu produktów oferowanych przez użytkowników!

8.2.
Dianes.pl nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Transakcji, o czym informuje Sprzedającego oraz Licytantów.

8.3.
Dianes.pl może usunąć Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu. Wskutek usunięcia Transakcji informacje dotyczące tej Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie Transakcji) przestają być dostępne w serwisie, dalsze czynności w ramach tej Transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku. Jeżeli w trakcie Transakcji wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz część sztuk wystawionego Towaru została sprzedana przed usunięciem Transakcji, od momentu usunięcia Transakcji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza lub odpowiedzi na komentarz. Usunięte Transakcje nie mogą zostać przywrócone.

8.4.
W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Dianes w inny sposób szkodzą serwisu bądź w uzasadnionych przypadkach, serwis  może:

a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika.

b. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach serwisu.

Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Serwisu.

8.5.
W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik nie ma możliwosci zalogowania sie na swoje konto w serwisie. Wszelkie zobowiązania wobec serwisu sa przysyłane przez administracje na początku każdego miesiąca

8.6.
Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody administracji.

Serwis Dianes.pl udostepnia uzytkownikom którym zostało zablokowane konto mozliwośc odblokowania konta w przypadkach gdy:

a)transakcje zostały zrealizowane ze sprzedającym poprzez przysłanie odpowiednich dokumentów potwierdzajacych ten fakt.

OPŁATY I PROWIZJE

Artykuł 9.

9.1.
Wszelkie procesy świadczone przez Dianes.pl są w 100% darmowe.

INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Artykuł 10.

10.1.
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w serwisie Dianes powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

10.2.
Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach seriwsu umowach.

SYSTEM KOMENTARZY

Artykuł 11.

11.1.
W aukcjach  Użytkownikom udostępniony jest system komentarzy zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj.graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy.

11.2.
Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Dianes.pl.

11.3.
Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji oraz wynikającej z niej umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.

11.4.
Komentarz w formie opisowej może być pozytywny, negatywny albo neutralny.

11.5.
Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji.

c. adresów stron internetowych.

d. treści o charakterze reklamowym.

Pozostałe

III.

Artykuł 13. STRONA "O MNIE"

13.1.
Użytkownik, korzystając z opcji strona "O mnie", może zamieścić w Dianes.pl informacje o sobie (dane kontaktowe) oraz swojej działalności (w tym w postaci linka/odnośnika do swojej strony WWW, pod warunkiem, że za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż). Strona "O mnie" jest przyporządkowana do danego Konta. Treść strony "O mnie" jest jawna i widoczna dla wszystkich odwiedzających serwis i nie może zachęcać do dokonywania zakupów poza serwisem.

13.2.
Grupa Dianes może usunąć stronę "O mnie", jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, negatywnie wpływa na dobre imię serwisu bądź innego Użytkownika lub w inny sposób szkodzi społeczeństwu Dianes.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IV

ROZWIĄZANIE UMOWY

Artykuł 17.

17.1.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Serwisem (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art.17.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:

a. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.

17.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez serwis Dianes za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia

17.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji serwisu , Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się bez odpowiedniej zgody serwisu

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Artykuł 18.

18.1.
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Dianes lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

18.2.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

18.3.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

18.4
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dianes.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Artykuł 19.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis Dianes jest tylko i wyłacznie prawo polskie, Wszelkie spory związane z usługami jakie sa dostepne w serwisie Dianes beda rozstrzygane tylko i wyłacznie poprzez sady publiczne.

WAŻNOŚĆ

Artykuł 20.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Polityka plików cookies

Artykuł 21.

Niniejsza polityka pliów cookies dotyczy serwisu Dianes.pl

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Stałe pliki cookie

Pliki cookie konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ręcznego usunięcia.

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu oraz wyświetlaniu ostatnio oglądanych ogłoszeń na stronie głównej. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator nie odpowiada za treść publikowanych aukcji. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik.

Z ważnych przyczyn, związanych zwłaszcza z udostępnieniem nowych funkcji w serwisie regulamin może ulec zmianie.

O zmianach w regulaminie użytkownicy i zleceniodawcy informowani są komunikatem zamieszczonym w serwisie.

Skorzystanie z usług serwisu po dokonaniu zmiany w regulaminie oznacza jego akceptację.

W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.